Sitemap

Chillweek.com

 

Šiuolaikinio žvilgsnio peizažas

  • , ,
Šiuolaikinio žvilgsnio peizažas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
„SHCH|ŠČ galerija“ startuoja pristatydama savo pirmąjį meno įvykį – Simono Kuliešio tapybos darbų parodą „Šiuolaikinio žvilgsnio peizažas“ (ŠŽP). ŠŽP – idėjinė ir vaizdinė struktūra, susijusi su šiuolaikinio stebėtojo žvilgsniu į gamtą. ŠŽP aptarimas − tai bandymas parodyti, kaip šiuolaikinis žmogus susitikęs su gamta implikuoja miesto aplinką ir suvokia peizažą (bent iš dalies) tarsi komercializuotą dizaino, reklamos ir technologijų paveiktą vaizdą. Natūralios gamtos formos suvokėjo sąmonėje transformuojasi į jam kasdien sutinkamus vaizdus. Miškas gali tapti antenomis, geologinės struktūros – urbanistiniais žemėlapiais, kraštovaizdis įgauti industrinių bruožų. Išorinės sistemos vaizdiniai specifiškai užgožia įprastą natūros vaizdą, sutrikdant jos suvokimą. Tapyba nejučia lygiuodamasi į skaitmeninius atvaizdus materializuojančios lauko reklamos medijos bando išlysti iš už savo meta kalbos ribų. Kūrėjo vaizduotė – vidinė medija, fizinė vaizdų laikmena tarsi trimačiu printeriu yra materializuojama tapytojo mosto. Skaitmeninė medija, anot šiuolaikinių tyrėjų, veikia beveik tapačiai taip pat kaip ir žmogaus veiklioji atmintis ir laikmena – smegenys. Atvaizdai iš aplinkos keliauja į vaizdo redaktorius, kurie yra skaitmeninės bet kokio vaizdo mimezės įrankis. Analogiškai jie atkeliauja ir į tapybos meta kalbos sistemą drobėje. Kitaip tariant, paveikslas tampa trikdžiu reklaminės estetikos vaizdyne. Neurobiologai konstruoja simuliatorius lyg atkartodami ekspresyvios tapybos vaizdą, generuojamą iš žiūrovo smegenų žievės impulsų čia ir dabar. Šis vaizdas mokslininkų yra įvardijamas kaip vidinis atvaizdas, vizualiai ribotai atpažįstamas. Sunku konstatuoti ar vaizdas, kurio šaltinis yra technologinis procesas, generuojantis kažką panašaus į tapybą ir yra vidinis atvaizdas. Tačiau, visai galime įtarti, jog tapybinis šiuolaikinio žvilgsnio peizažas vertas neurobiologinio diskurso plėtotės.


https://www.facebook.com/Simonas-Kulie%C5%A1is-191943147573507/

www.simonaskuliesis.com

www.shchgallery.com

EN

SHCH|ŠČ Galery’ kicks off with presenting its first art event - Exhibition of Simonas Kuliesis paintings ‘Contemporary view landscape (CWL). CWL - Ideological and visual structures with the contemporary observer glance into the nature. CWL overview - it is an attempt to show how modern man in the confrontation with nature implies the urban environment and the perception of the landscape (at least partially) if the commercialised design, advertised and technology affected image. Natural forms in the perceiver’s consciousness transforms into the images he encounters daily. The forest can become antennas, the geological structure - Urban maps take industrial landscape features. Visions of the external system overshadows the usual image of nature and disrupts its perception. Painting unintentionally aligns with digital images and which materialises with outdoor advertising media - tries to bulge out from behind its' meta language boundaries. Creator's imagination - the internal media, memory for images as a three-dimensional printer is being materialised with a swing of the painter. Digital media, according to modern researchers, works almost identically as the human brain - active memory and storage of the images. The images of the environment goes to the graphics editor, which is a digital mimesis tool of any image. Equally, they are coming to painting meta language system in the canvas. In other words, the picture becomes a disturbance in the advertising aesthetics Mapplets. Neurobiology constructs a simulator like replicating expressive painting image generated by the viewer's cerebral cortex impulses here and now. This image of scientists is named as an internal image which is limited for visual recognition. It is difficult to state whether the image which is the source of a technological process that generates something like a painting is an internal image. However, it is plausible that the sight of modern pictorial landscape is worthy of neurobiological development discourse.

https://www.facebook.com/Simonas-Kulie%C5%A1is-191943147573507/

www.simonaskuliesis.com

www.shchgallery.com
SHCH|ŠČ gallery

Šiuolaikinio žvilgsnio peizažas. 2016-06-07 18:30:00 - .
Attending: 74 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

74 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy