Sitemap

Chillweek.com

Sėdinčių varpų (Tibeto dubenėlių) KLAUSYMAI su Andriumi Rugiu

  • , ,
Sėdinčių varpų (Tibeto dubenėlių) KLAUSYMAI su Andriumi Rugiu -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Pirmadienio vakarą kviečiame visus norinčius pasiklausyti sėdinčių varpų (Tibeto dubenėlių), kuriuos skambins Andrius Rugys.
Tai unikali galimybė pabūti rimtyje ir įsiklausime prieš šv. Kalėdas.

///
Vydūnas - VARPAI

Yra gražus būdas žmones varpais šaukti į darbą. Varpai taipo jau traukiami žmones vadinant į Dievnamį. Oro sparnais balsai nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie apsako, iš kur jie pareina. Supranta žmonės ir juos seka.
Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai. Patys jie savo kilmę apreiškia. Ar juos girdėtai, ar tik skaitytai. Širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilmės garsas. Pasidaro neapsakomai malonu. Nori eiti kur jie vadina.
Eini, ir po kiekvieno žingsnio suskamba aiškiau, ir viskas, visas gyvenimas skaidresne šviesa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš Dangų Esybę. Ji deda tau ranką ant galvos ir nieko nesakydama taria. - Skamba neapsakoma gaida. Tavo siela yra varpas. Ir skamba.
Nežino, ar verkti, ar džiaugties. Palaima begalinė. Tavo siela gieda palaiminimą. Meilės sparnais tasai nusileidžia į žmonių širdis. Jie girdi žodžius. Skaito juos. Nežino, kodėl jie taip stebėtinai širdyj atsigarsi.
Nežino, jog skambėjimas pareina nuo anos Dangų Esybės. Uždėjusi ranką man ant galvos, ji taria. Todėl mano siela skamba. Ir skamba tų dėlei, kuriuos myliu. Esmi jų brolis.
Gal tūls neišgirs to balso. Bet nors numanys, jog tuose žodžiuose yra kvapas - mielas, gaivinąs.
O kad visi varpus išgirstų! Ir kiltų į Dievnamį, iš kur varpų balsai pareina. Palaiminti būtų visi - ir visa jiems būtų žinoma.

* Dievnamio terminą Vydūnas kartais naudoja ir kaip sinonimą šventnamio, t. y. bet kurios formalizuotos įstaigos religinėms apeigoms atlikti, tačiau dažniau žmogaus sutaurintos - sudvasintos sąmonės būsenos įvardinimui.

Tilžėje, gegužės m., 1908 m.
Vydūnas - Raštai II, 1991 m; “Mintis”, Vilnius

Sėdinčių varpų (Tibeto dubenėlių) KLAUSYMAI su Andriumi Rugiu. 2014-12-22 19:00:00 - .
Attending: 35 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

35 LANKYTI

Narës
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy