Sitemap

Chillweek.com

Neregimos svajos ir srovės / Invisible dreams and streams

  • , ,
Neregimos svajos ir srovės / Invisible dreams and streams -
   Renginys nebuvo atnaujintas
For English please scroll down
///////////////

(Ne)regimos svajos ir srovės
Šiaurės–Baltijos šalių šiuolaikinio meno paroda

2016.12.02–2017.01.15
Parodos atidarymas: 2016 m. gruodžio 2 d., penktadienį, 18 val.

Ekskursija su parodos kuratore Maija Rudovska ir parodos menininkais: 2016 m. gruodžio 3 d., šeštadienį, 14 val.


Idėja surengti šią parodą kilo minint Šiaurės ministrų tarybos biurų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 25-erių metų jubiliejų 2016 metais. Šiuo projektu siekiama išryškinti pastarųjų metų bendradarbiavimo procesus tarp Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir kultūros institucijų. Visi trys biurai yra vietos kultūros centrai ir Šiaurės kultūros centro partneriai, įgyvendinant Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programą ir kultūros projektus savo šalyse, taip pat konsultuojant potencialius paraiškų teikėjus. Konceptualų parodos pagrindą sudaro mobilumo finansavimo modulis, kuris yra Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programos dalis ir veikia Baltijos šalyse nuo 2009 metų, o Šiaurės šalyse nuo 2007 metų. Programą bendrai finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir Estija, Latvija ir Lietuva.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa kasmet skiria finansavimą apie 300 asmenų, suteikdama jiems galimybę keliauti Šiaurės ir Baltijos šalyse ir dalintis idėjomis, įsitraukti į tyrimo procesus, projektų kūrimą ir menines veiklas, formuoti naujus tinklus ir sutvirtinti jau esamus. Programa yra viena pagrindinių iniciatorių skatinant ne tik dalinimąsi žiniomis, bet ir naujus tarpusavio ryšių modelius, kurie susiformavo šiame regione ir už jo ribų. Kur ir kaip šie ryšiai atsiskleidžia? Ar galima teigti, kad mobilumo programa ne tik padėjo apjungti menininkus į naujus tinklus ir sukurti naujus meno kūrinius, bet kad ji prisidėjo ir prie institucinių struktūrų įgalinimo, tokiu būdu skatindama stipresnius geopolitinius ryšius tarp Baltijos ir Šiaurės šalių?

Parodoje „(Ne)regimos svajos ir srovės“ pristatomi 22 menininkai ir meno prodiuseriai, kurie pasinaudojo Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programos teikiamomis galimybėmis. Parodos kuratorė Maija Rudovska siekė atskleisti idėjų augimą, jų transformaciją ir raidą, ir tuo pačiu sukurti erdvę atkurti praeitį, suteikti galimybę pažvelgti atgal, prikelti ir apmąstyti buvusius projektus.

Paroda buvo eksponuota „Bergs Bazaar“ erdvėje Rygoje (2016 09 15–10 04), Šiuolaikinio meno centre Vilniuje bus rodoma (2016 12 02–2017 01 15), o po to keliaus į Estiją ir Šiaurės šalis.

Parodos atidarymo metu bus parodyti trys performansai: Saskios Holmkvist (SE) „Perkėlimas“, Maarjos Tõnisson (EE) „kūnasVAIZDASkūnas“ ir Linos Lapelytės (LT) „Taip.Tikrai!“.

Dalyviai: Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Maarja Tõnisson (EE), Lina Lapelytė (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)), Rupert (Justė Jonutytė (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY))

Parodos architektūros asistentas: Antanas Gerlikas (LT)

Parodą prodiusavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje

Parodą Vilniuje organizuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Šiuolaikinio meno centras

/////////

(In)visible dreams and streams
Nordic-Baltic Contemporary Art Exhibition

2016.12.02–2017.01.15
Exhibition opening: Friday 2 December at 6 pm

The idea to create this exhibition was born in connection with the 25th anniversary of the Nordic Council of Ministers’ Offices in Estonia, Latvia and Lithuania, celebrated in 2016. The project aims to highlight the recent and current processes of the cooperation among the artists and culture operators in the Nordic-Baltic region. All three offices serve as local culture points and collaboration partners to the Nordic Culture Point in making the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture visible in their countries, as well as advising the potential applicants. Conceptually the exhibition is devoted to and based on the module of Mobility Funding which is part of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture and which has been operating in Baltic countries since 2009 and in the Nordic countries since 2007. The programme is co-financed by the Nordic Council of Ministers and Estonia, Latvia and Lithuania.

The Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture supports around 300 individuals every year, providing them an opportunity to travel between Nordic/Baltic countries in order to exchange ideas, engage in research processes, project production and artistic activities, build new networks or maintain the existing ones. The programme has been functioning as one of the main initiators not only for exchange of knowledge but also for the new modes of interconnections which have grown in the region and even beyond it. Where and how do these relationships reveal themselves? Is it possible to say that with the help of the Mobility programme, not only have new networks between individuals emerged, and new art works been produced but that it has also empowered institutional structures, thereby promoting a stronger geopolitical link between Baltic and Nordic countries?

The exhibition “(In)visible dreams and streams” presents 22 artists and art producers, who have benefited from the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture. The intention of the exhibition curator Maija Rudovska has been both to show the growth of the ideas, their transformations and developments as well as to create a space for possible reenactment, giving an opportunity to look back, to resurrect and reflect on the projects.

The exhibition was shown in Bergs Bazaar in Riga, Latvia (15/09-04/10, 2016), will be shown at the Contemporary Art Center in Vilnius, Lithuania (03/12-08/12, 2017), and afterwards will travel to Estonia and Nordic countries.

The opening of the exhibition will be accompanied by three performances: Saskia Holmkvist’s (SE) “Transference”, Maarja Tõnisson’s (EE) “bodyIMAGEbody” and Lina Lapelytė’s (LT) “Yes.Really!”.


Participants: Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Maarja Tõnisson (EE), Lina Lapelytė (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)), Rupert (Justė Jonutytė (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY))

Assistant of exhibition architecture: Antanas Gerlikas (LT)

Produced by the Nordic Council of Ministers Office in Latvia

Organized in Lithuania by the Nordic Council of Ministers Office in Lithuania and Contemporary Art Center

Neregimos svajos ir srovės / Invisible dreams and streams. 2016-12-02 18:00:00 - .
Attending: 27 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

27 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy