Sitemap

Chillweek.com

 

LINOS BARTKUTĖS paroda "Klajoklio būvis"

  • , ,
LINOS BARTKUTĖS paroda
   Renginys nebuvo atnaujintas
KLAJOKLIO BŪVIS

„Vieta reiškia ne tik kraštą, bet tai, kad suteikia žmonėms tapatybę, kuri, net jei nesiremia bendra tautybe, religija ar kalba, turi būti paremta bendrais idealais, bendra norimos sukurti visuomenės vizija.“ (1) „Vieta, „namai“, yra tai, kas sukuria tapatybės tinklą, ne vien erdvėlaikinė lokacija, bet plati kultūrinė aplinka, įrėminanti tapatybes.“ (2)

Kas, jei bendro pagrindo nėra?


Lina Bartkutė savo kūryboje naudoja įvairias išraiškos priemones – pirmiausia tekstilę, bet taip pat fotografiją, video, rastus objektus ir skulptūrą, apjungtus instaliacijos kalbos. Ji taip pat nuolat kuria drabužius, kuriuos laisvai naudoja mados ir meno kontekstuose. Pagrindinės jos nagrinėjamos temos yra vieta ir laikas, namai ir išvietinimas, priklausymas ir tapatybė. Ją domina vietos svarba kultūrinės tapatybės suvokimui, ypač amžiuje, kuriame didėjanti globalizacija, multikultūralizmas ir internacionalizacija yra norma, o ne išimtis.

Ką reiškia būti nutolusiam nuo savo kultūros? Ką reiškia būti priverstam tapti kitu? Kaip tokios patirtys formuoja mus kaip žmones ilgalaikėje perspektyvoje?

Tyrinėdama formas, kuriomis menas gali kalbėti apie kultūrinę ir istorinę tapatybę šiandien, Lina siekia pasiūlyti praeities, dabarties ir ateities matymo būdus, užuot pateikdama konkrečias žinias apie tai, kaip viskas buvo ar yra.

„Klajoklio būvis“ yra instaliacija, kurią sudaro objektai, bylojantys apie kelionę – „savęs pažinimo ir tapatybės formavimosi procesą, neatsiejamą nuo nuolatinės tikimybės ir rizikos pasiklysti“ kitame. (3)

Lina Bartkutė (g. 1986 Vilnius) baigė mados dizaino studijas Vilniaus dizaino kolegijoje 2008 m. Po darbo praktinėje dizaino srityje studijavo meną (tekstilės krypties) Bergeno meno ir dizaino akademijoje 2011–2014 m. 2013 m. ji vieną semestrą studijavo Danijos karališkosios menų akademijos Dizaino katedroje pagal mainų programą tekstilės dizaino srityje.
Pastaruosius keturis metus Lina gyveno ir dirbo tarp Vilniaus ir Bergeno. Dalyvavo parodose Vilniuje, Bergene, Gimarainse ir Kopenhagoje.


(1) Michael Dummett, „On Immigration and Refugees“ (London: Routledge, 2011)

(2) Michael A. Peters, „Philosopher as exile“ (2005), su įžvalga iš Farhango Erfani esė „Being-There and Being-From-Elswhere: An Existential-Analytic of Exile“

(3) Michael A. Peters, Nicholas C. Burbules, Paul Smeyers, „Showing and Doing: Wittgenstein as a Pedagogical Philosopher“Projektą remia Norvegijos menų taryba.

LINOS BARTKUTĖS paroda "Klajoklio būvis". 2016-01-19 18:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy