Sitemap

Chillweek.com

 

Grupinė paroda: A Weiwei T Murakami M Pistoletto ir kt

  • , ,
Grupinė paroda: A Weiwei T Murakami M Pistoletto ir kt -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Parodoje atskleidžiama strategija, kurią naudojant buvusių parodų materialus aidas gali tapti kolekcionieriaus simbolinio kapitalo generatoriumi.

Parodoje eksponuojami žymiausių pasaulio menininkų darbai iš privačių kolekcijų – Damieno Hirsto ir „The Gutai Art Association“ piešiniai, Martino Creedo fotografijos ir video meno kūriniai, „Richardo Princo“ detektyvinė apropriacija, Ai Weiwei, Takashi Murakamio, Christo, Christiano Marclay ir Michelangelo Pistoletto skulptūros bei objektai.

Materialus parodos aidas

"Parodos aido artefaktas yra ne kokia nors amorfinė metafora iš meno žurnalistikos instrumentarijaus, o tikslus ir griežtas meno rinkos terminas. Kaip vyksta apyvarta meno rinkoje? Didžiausią jos dalį (o įvedus statistinę paklaidą, galima sakyti, kad – visą) sudaro finansiniai sandoriai – meno kūriniai yra perkami ir parduodami. Pačią mažiausią meno rinkos dalį formuoja natūralios dovanos, kai kūrėjas savo produktą, turintį paklausą ir kainą, padovanoja gavėjui be tarpininkų. Na, o antra pagal dydį (bet irgi labai maža) yra pasiimamų ir atiduodamų meno kūrinių rinka. Šis mechanizmas yra sąlyginė naujovė ir atsirado Haraldo Szeemanno, pirmo, pavadinkim, tikro kuratoriaus aktyvios veiklos laikais.

H. Szeemannas lyg ir sakė, kad jam menas yra priemonė mesti iššūkį nuosavybės ir turėjimo sąvokoms. Iššūkis buvo išgirstas ir kažkuriuo metu svarbesnėse parodose, bienalėse bei mugėse žymiausi menininkai pradėjo dalinti – arba, leido lankytojams pasiimti – eksponuojamų kūrinių tiražuotus komentatorinius objektus, kurie, ypatingai neakcentuojant, buvo vadinami originaliais meno kūriniais. Leidimas pasiimti – arba, galimybė gauti – meno kūrinį vertė lankytojus sutikti su dviem svarbiom taisyklėm. Pirma, lankytojai privalėjo atvykti į ekspoziciją, ir, antra, sutikti su pasiėmimo/davimo proceso loterizacija – menininkas neduodavo jokių garantijų, kad objektai visuomet bus lankytojo dispozicijoje. Net atvirkščiai, norintiems pasiimti/gauti kūrėjo artefaktą tenka įveikti įvairius socialinius, simbolinius, geografinius, chronologinius, informacinius, logistinius, įpročių, finansinius ir, retkarčiais, sėkmės barjerus.

Ar yra bent viena priežastis visa tai kartu rodyti parodoje? O, jos yra - visos trys priežastys! Pirma, parodų aidų artefaktai jiems skirtoje parodoje tobulai atlieka savo funkciją – aidu primena pastarąjį dešimtmetį įvykusias garsias ir neblogas parodas. Antra, paroda tam tikrais atvejais yra vienintelis instrumentas, suteikiantis nepatikimiems objektams (o aido artefaktai tokie ir yra) šiokią tokią simbolinio kapitalo injekciją. Na, ir trečia, svarbiausia priežastis – aš visuomet norėjau išleisti meno parodai skirtą nefiktyvų plakatą, kuris savo stilistika primintų roko festivalių plakatus".

Ernestas Parulskis


Paroda veikia
2016/11/24–2016/12/03
IV–VI 16:00–20:00

Atidarymas
2016/11/23 18:00

Parodos koordinatorius – Ernestas Parulskis

Pagrindiniai projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Organizatorius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4, Vilnius
www.letmekoo.lt/sodu-4


EN

Group exhibition with works by A. Weiwei, T. Murakami, M. Pistoletto etc.

This exhibition presents a strategy which may be used by an art collector to generate symbolic capital from the material echo of past exhibitions.

World known artists’ works from private collections will be displayed in this exhibition – drawings by Damien Hirst and “The Gutai Art Association”, photographs and video work by Martin Creed, detective appropriation by “Richard Prince”, sculptures and objects by Ai Weiwei, Takashi Murakami, Christo, Christian Marclay and Michelangelo Pistoletto.

"An exhibition’s echoic artefact is not merely an amorphous metaphor from a journalist’s toolkit, but a precise and accurate term from the art market. How does the latter circulate? A major part of the market (or the whole market, if you account for statistical error) is the financial trade – the artworks are constantly being bought and sold. The tiniest existent part of the art market goes to the natural gifts, that is, when an artist gives his valuable on-the-market work to a recipient for free, without any intermediaries. There is, though, another small part of the market – the one of the give-and-take artworks. This particular mechanism is a relatively new concept, introduced by (let’s say) the first curator of a kind, Harald Szeemann, during his active years.

H. Szeemann said (most likely) that for him, art is the means by which the notions of property and of having in general are challenged. Some took on this challenge in a serious way – in certain exhibitions, art fairs and biennials the world’s most well-known artists started to give out the commentary editions of their exhibited works. These, without, however, a particular emphasis on it, were called original artworks. The permit to take (or to acquire) the piece was based on two ground rules. Firstly, the ones interested in it would have to actually visit the exhibition. Secondly, they would have to agree on the lottery factor for the giving/receiving of the artwork – the artist would not guarantee the work would become and remain the recipient’s property for good. In fact, people who really want to receive/obtain a particular artefact have to overcome a variety of social, symbolic, geographical, chronological, informational, logistical, financial, habit-concerning obstacles or sometimes simply be lucky.

Is there a single reason why this should be presented in an indpendent exhibition? Yes, actually, there are three! First of all, in a specially designated place of their own, the echoic artefacts from the past exhibitions work perfectly according to their function – they remind you, just as an echo, of the past decade’s most important art shows and events. Second of all, in some cases an exhibition is the only instrument that can inject a symbolic capital into the unreliable, unsound objects that the echo artefacts are. Finally, and the most important reason for me, is that I have always wanted to make an all-star rock festival styled art exhibition poster".

Ernestas Parulskis


Exhibition open
24 September – 3 December 2016
IV–VI 4–8 pm

Opening
23 November 2016, 6 pm

Coordinator: Ernestas Parulskis

This exhibition is organised by Lithuanian Interdisciplinary Artists' Association, with kind support from Lithuanian Council for Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

Project Space “Sodų 4”
Sodų Str. 4, Vilnius
www.letmekoo.lt/sodu-4

Grupinė paroda: A Weiwei T Murakami M Pistoletto ir kt. 2016-11-23 18:00:00 - .
Attending: 78 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy