Sitemap

Chillweek.com

 

Eglės Kuckaitės paroda SOMATINĖ

  • , ,
Eglės Kuckaitės paroda SOMATINĖ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“ vasario 04–21 dienomis veiks Eglės Kuckaitės paroda SOMATINĖ. Parodos atidarymas – vasario 04 d. 18 val.


S o m a t i n ė.
"Įsivaizduokime. Kiekviena mintis turi erdvę. Vaizduojuos ją kaip dėžę. Ar galvose tos erdvės suspaustos iki neįmanomo mažumo? O gal smegenys tik stebėtojos? Apžiūri mintis dėžutėse. Pastumdo dėžutes erdvėje. Gal nieko naujo? Galerijos Artifex erdvėje yra keturios dėžės. Mintys. Žiūrėkit į jas. Įsileidžiu. Vaikščiokite jose. Labai privačiuose kambariuose. Mintys kūniškos, apčiuopiamos, banalios. Stalinėse lempose, tapyboje ant drobių, dėžėje su Simpsonų figūrėlėmis, grafikos atspauduose ant kaladžių susiliečia populiariosios kultūros europietiškos ir amerikietiškos ikonos. Galerijos grindis įsivaizduokime smaragdo spalvos. Parodą pavadinau Somatine, mat graikiškai sõmatikos reiškia kūniškas. [...] Instaliacija “E. Landolto žiedai“, 2010-2014. Apie matymo kokybę. Vizionierišką matymą. Berods, Federico Fellini sakė, jog svajotojas yra tik realistas. „... il visionario è l‘unico realista“. Apie tokio matymo pratimus. Akims. Apie regėjimą tikrinančius Edmundo Landolto žiedus. Apie Alisos ir apokrifinį kaklą". (Eglė Kuckaitė)

S o m a t i c.
"Let us imagine. Every thought has a space. I imagine it as a box. Are these spaces compressed to the impossibly small size in our heads? Or maybe the brain is just an observer? Watching the thoughts in the boxes. Shuffling the boxes in the space. Maybe it’s nothing new? There are four boxes in the Artifex gallery space. Thoughts. Look at them. I’m letting you in. Walk through them. In the very private rooms. The thoughts are bodily, touchable, banal. The icons of European and American pop-culture are interacting in the table lamps, in the paintings on canvas, in the box with The Simpsons’ figurines, in the graphic prints on the blocks. Let’s imagine the floor of the gallery to be the color of emerald. I have named the exhibition Somatic, for in Greek sõmatikos means “of or relating to the body”. [...] Installation “E. Landolt’s Rings“, 2010-2014. About the quality of vision. The visionary view. Was it Federico Fellini who said that “a dreamer is only a realist”. „... il visionario è l‘unico realista“. About the exercises in such vision. For the eyes. About Edmund Landolt’s optotype rings for testing vision. About the neck of Alice and the apocryphal one."(Eglė Kuckaitė)

Eglės Kuckaitės paroda SOMATINĖ. 2015-02-04 18:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy