Sitemap

Chillweek.com

 

Dr. J. Blažiūnas "Apie bernardinus Polocko mieste pražuvusius"

  • , ,
Dr. J. Blažiūnas
   Renginys nebuvo atnaujintas
Užupio Respublikos Universiteto vieša paskaita:

"Apie vienuolius bernardinus Polocko mieste kankinių mirtimi pražuvusius".

Pranešėjas: dr. Juozapas Blažiūnas, VU komunikacijos fakulteto muzeologijos katedros docentas, Lietuvos literaturos ir meno archyvo direktorius.

Santrauka

Polocko gatvė Užupyje yra senasis kelias į Polocko miestą, kuris tik 255,5 km. nutolęs nuo Vilniaus. Kadaise buvęs vienas iš svarbiausių LDK „Rytų misijos“ miestų, dabar pamirštas ir istorikų, ir keliautojų.

Paskaitoje bus aptariamos bendros istorinės tendencijos, lėmusios bernardinų konvento įkūrimo aplinkybes Polocko mieste ir sąsajos su Vilniaus bernardinų konventu. Remiantis įvairių šalių moksline literatūra ir įvairiakalbiais šaltiniais, bus nagrinėjamos galimos politinės ir istorinės aplinkybės, kurios galėjo lemti Maskvos kariuomenės bandymus pulti Polocko miestą 1514 m. ir užėmimą 1563 m.

Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama tema nėra plačiau tyrinėta, bus pateikiami įvairių laikotarpių rašytinių šaltinių ir „Kankinių“ knygų ištraukos, kuriose paminėti tragiškai žuvę Polocko bernardinų konvento vienuoliai.

Bus pristatoma ir aptariama negausi ikonografija, skirta Polocko bernardinų vienuolių kankinystės įamžinimui.

Paskaitos pabaigoje galimos diskusijos apie kankinystės bei kankinio sampratas krikščioniškajame pasaulyje.

#UžR_Vėjo_dienos_016 #Užupio_Respublikos_Universitetas #Užupis

Dr. J. Blažiūnas "Apie bernardinus Polocko mieste pražuvusius". 2016-11-30 19:30:00 - .
Attending: 73 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

73 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy