Sitemap

Chillweek.com

PIRÁT A LÉKÁRNÍK / Wariot Ideal

  • , ,
PIRÁT A LÉKÁRNÍK / Wariot Ideal -
   The event has not been updated
Mravoučný morytát pro dospělé. / 60 min. / v češtině

Uvádíme:
20. 2. ve 20:00
21. 2. ve 20:00
25. 2. v 18:00 (součást festivalu MaLÁ INVENTuRA 2016)

Aneb o složitostech poměrů bratrských v dobách řečených a o tom,
kterak dva braši propadli zhýralému životu a i mnoho lidí zmrzačili
aj i životůch kopu předčasně ukončili, neboli náhodná ukázka toho,
jakýmžto způsobem nikdy nezneužívati rozumuomamných esencí.
Unikátní diagnózy v období epidemie španělské chřipky.
Základní nauka o útoku a obraně renesančním rapírem.
Milenci v sirném kamenolomu / Konec Rudého Nelsona
Záhada v Platnéřské ulici / Proč nepít vlažnou vodu
Zvrhlosti domestikace exotického ptactva
Vzestupná tendence zhýralosti mládeže
Zápach v kostele svatého Dunstana
Hrůzné dopady amputace končetin
Domácí výroba náhražek léků
Marnosti snah sčítaného lidu
V ústřicových ložiskách
Zrzek, Ryzka a Ruďas
Špion v sardinkárně
Přínosy lenosti
Přístav volá
lidokupec
zvrhlák
doupě
močál
čelist
rum
Rob
Bill


Vážený diváku,
v boji o jisté ospravedlnění se před světem a zároveň ve strachu před zklamáním z vlastního zpackaného života jdou morálka a slušnost stranou. Trojice protagonistů je téměř doslova přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby a s nenasytnou dravostí se předhání ve vlastních výstupech, překřikují se, šťouchají do sebe a vůbec mezi sebou soupeří většinou nefér údery tak, aby si pro sebe urvali maximum divákovy pozornosti. V představení jsou navíc použity bezmála zvláštní efekty. Aktéři se při jeho přípravě podrobili abnormální fyzické i psychické zátěži. Během nejrůznějších workshopů, přednášek a cvičení podstoupili vrcholnou torturu jevištní drezury tradičního cirkusu. Veškeré tyto aktivity měly jen nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad. Během samotného zkoušení se pak protagonisté zaměřili na co nejužší propojení svých poznatků a následně pak, při procesu nazvaném „mozektank“ (tj. podrobení se vůli většiny pouze tehdy, když si dotyčný bezezbytku prosadí vlastní názor), maximálně využili svých schopností a zkušeností k vytvoření fenomenálního pokusu o propracované drama. Dodejme, že se vyhnuli samoúčelnosti, kýči a generalizaci. Veškerá tato snaha má nejasný cíl a zřídkakdy kladný morální dopad – což je třeba zdůraznit!!! Některé věci zmíněné v této anotaci jsou k vidění i během představení.
S přáním hezkého dne
Váš Wariot Ideal

Performeři: Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner
Světelný design, technické zpracování: Jan Dörner
Kostýmy: Daniela Klimešová
Výtvarník: Bohdan Dušek
Hudba: Wariot Ideal
Produkce: Milena Fabiánová

Tvůrčí seskupení Wariot Ideal vzniklo roku 2009 na základě dlouholeté spolupráce Vojty Švejdy a Jana Kalivody, v posledních letech se k nim připojil Jan Dörner. Výsledkem je řada výrazných projektů české alternativní scény. Autoři se věnují mnoha uměleckým žánrům, mimo divadla i filmu, zvuku a světelné¬mu designu. Hledají nové možnosti v oblastech uměleckého výrazu, prezentují jedinečná komediálně laděná díla reflektující aktuální dění našich životů a doby. Svá představení pravidelně uvádějí na několika pražských scénách, v mnoha městech České republiky i v zahraničí (Španělsko, U.S.A, Bosna a Herzegovina, Itálie, Maďarsko, Anglie, Francie, Rakousko, Slovensko, Litva ad.). Věnují se také koncertním činnostem se svými hudebními tělesy – „Woříšci“ a „Šedesátiny Jarky Nohavici“.

Jiná představení Wariot Ideal: Famfuláre (2006), Polaris (2006), Plošina, forgotten sector (2011), Sifon (2009), Super Natural (2012), Wariot Ideal Heavy Metal Soap Opera (2010), Zajatci Vesmíru (2012), Funebráci (2013), GundR (2014)

Premiéra: 28. 10. 2015, Alfred ve dvoře

Podpořili/ poděkování:
Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře.

-----------------------

20. 2., 21. 2. / 8PM
25. 2. / 6PM / part of MALÁ INVENTURA Festival

THE PIRATE AND THE APOTHECARY / Wariot Ideal

Come, lend us an attentive ear / A startling moral tale to hear, / Of Pirate Rob and Chemist Bill, / Each found his way to cheat and kill. / 60 min. / in Czech

On Troubled Brotherly Relations at That Particular Time and About
How Two Brothers Fell to Debauchery and Maimed Many a Man
And Ended Lives in Unnatural Ways, or a Demonstration of
How One Must Never Use Certain Intoxicating Essences.
Unique Diagnoses During the Spanish Flu Epidemic.
A Basic Manual in Attack and Parry with a Rapier.
Lovers in the Sulphur Quarry / Red Nelson’s End
Plantain Street Mystery / Warm Water Dangers
The Depravity of Exotic Bird Domestification
The Rising Wave in Youthful Lechery
A Smell Most Foul in St. Dunstan’s
Limb Amputation‘s Drastic Effects
Homemade Medicine Substitutes
Population Census Pointlessness
Down in the Old Oyster Beds
Redhead, Ginger and Ranga
Spy in the Sardine Factory
The Benefits of Lethargy
The Call of the Docks
Human Trafficker
The Lecherman
The Dungeons
The Morass
Jawbone
Rum
Rob
Bill


Dear audience members,
While we struggle to prove ourselves to the world, and fall prey to a deep-set fear that we are wasting our own lives, morality and decency are vanishing. A trio of protagonists is almost literally nailed to a temporary stage with iron spikes, and each tries fiercely to outdo each other in performing their own bits, shouting over each other, shoving and resorting to unfair blows in order to steal the audience’s attention away from anyone else. Also, many special effects are used in the performance. In preparing for this piece, the performers subjected themselves to extreme physical and psychological stress. Like trained animals in an old-style circus they endured the worst possible torture during various workshops, lectures and exercises. All of these activities had unclear goals and only very rarely a positive moral outcome. During rehearsal itself, the protagonists aimed for the closest possible interconnection of their experiences and then, during a procedure called „mozektank“ (which means submitting to the will of the majority only once you have has convinced it to accept your own opinion), they used their skills and experience to the maximum in order to undergo a phenomenal attempt at creating a complex drama. We should add that they have at all times avoided pretension,
kitsch, and generalizations. All of these efforts lack clear goals and only very rarely could have a positive moral outcome – which must be emphasized!!! Some of the things mentioned in this blurb can be seen in this performance.

With very best wishes

Wariot Ideal

Performers: Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner
Lighting design, technic realization: Jan Dörner
Costumes: Daniela Klimešová
Scenography: Bohdan Dušek
Music: Wariot Ideal
Production: Milena Fabiánová

Wariot Ideal is a creative collective founded in 2009 on the basis of many years of cooperation between Vojta Švejda and Jan Kalivoda, and more recently Jan Dörner. Together they have created several different new performances on the Czech independent scene. The group’s members deal in other artistic disciplines than just theatre: film, music, sound and light design. They search for new possibilities in artistic expression with a dose of comedy, presenting unique works on current events in our lives and times. Their performances are to be seen regularly in several different Prague theatres, in many other Czech cities and abroad. (Spain, U.S.A., Bosnia and Herzogovina, Italy, Hungary, England, France, Austria, Slovakia, Lithuanian and more). They are also perform concerts with their musical groups: Woříšci and Šedesátiny Jarky Nohavici.
Web: www.wariotideal.cz

Other performances by Wariot Ideal: Famfuláre (2006), Polaris (2006), The Platform: Forgotten Sector (2011), Siphon (2009), Super Natural (2012), Wariot Ideal: A Heavy Metal Soap Opera (2010), Prisoners of Space (2012), GundR (2014)

PIRÁT A LÉKÁRNÍK / Wariot Ideal. 2016-02-20 21:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy