Sitemap

Chillweek.com

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska

  • , ,
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska -
   The event has not been updated
Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015 označila zásady „demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva“ za základní hodnotové východisko české zahraniční politiky (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 3). Další fenomény úzce související se široce rozkročenou problematikou lidských práv, jako třeba zajištění důstojného života, univerzalita a nedělitelnost přirozených lidských práv, sociální dialog, zapojení se do práce v Radě OSN pro lidská práva, a v dalších orgánech OSN, Rady Evropy, OBSE a v Mezinárodní organizaci práce či Evropské unie, jsou v zahraničněpolitickém působení státu považovány za „základní cíle zahraniční politiky České republiky“ (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 4.3.). Obdobné proklamace se objevovaly i v předchozích dokumentech vytyčujících hlavní směry a záměry české zahraniční politiky.
Již z výše uvedených krátkých útržků oficiální koncepce vyplývá, že Česká republika se chce prezentovat jako stát, který své působení v oblasti lidských práv „bere vážně“. Pro mezinárodní důvěryhodnost subjektu, jenž se snaží hrát na normativní strunu, je vysoce přínosné, aby sám vystupoval jako lidskoprávně vzorný aktér. Jeden z důležitých elementů mezinárodní lidskoprávní “výkonnosti” státu přitom představuje ochota mezinárodně se zavazovat k určitému jednání. Konference organizovaná Právnickou fakultou MU v rámci výzkumného projektu „Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky“ ve spolupráci s Institutem CEELI a Českou společností pro evropské a srovnávací právo otevírá problematiku mezinárodních smluv o lidských právech v České republice a na Slovensku. Konference rozebírá nejen specifika mezinárodních lidskoprávních smluv, ale zaměřuje se rovněž na proces jejich sjednávání a ratifikace a následně na jejich dopad v národní právní, politické a společenské realitě.
Jedním z cílů konference je otevřít doposud spíše opomíjenou problematiku podmínek, za nichž dochází k uzavírání mezinárodních smluv o lidských právech, a přivést k diskusi u společného stolu experty z řad teoretiků i praktiků.

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska. 2015-10-15 01:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy