Sitemap

Chillweek.com

 

Csaba Molnár: Vůl / ALTA in Progress

  • , ,
Csaba Molnár: Vůl / ALTA in Progress -
   The event has not been updated
*** ENGLISH TEXT FOLLOWS ***
Výjevy o ničem – nic není jako my – my, nazýváni lidmi – lidé jsou největší a nejvíc potentní obyvatelé této svaté planety.

Naše těla a mysli jsou omezené a kontrolované. Jsme schovaní. Schovaní za myšlenkami a nápady. Nápady druhých. Neslyšíme se, neposloucháme se a dokonce jsme ztratili schopnost a vůli poslouchat. Potřeba vývoje a změny stále existuje, ale je to moc hlučné. Hluk davu, který poslouchá jako bezcitný a povrchný nesmysl. Přemýšlíme o sobě jako o individualitách, ale jsme jenom prvky jednoho davu. A ke sdílení nám zbyl jenom strach. Strach z odmítnutí a nepřijetí.

Pět lidí se snaží vzdát ve fiktivním světě. Když se nemůžou skutečně propojit, tak alespoň zkoušejí pokojně koexistovat ve světě divadelní fikce. Tvrdě pracují na tom, dát nesmyslům smysl a dát společný základ přijetí.

Pět individualit se na pozvání divadla setkává ve fiktivní místnosti. Jejich hlasy, těla i objekty připomínají zbytky výtržností fiktivního protestu. Představují si místo, kde se můžou svobodně vyjadřovat a rozvíjet své myšlenky, nápady a těla.

ALTA IN PROGRESS je cyklus work in progress prezentací vznikajících děl v oblasti tanečního a nonverbálního divadla. V rámci prezentací můžete nahlédnout do kuchyně experimentálních tvůrců, pochopit proces vzniku představení a diskutovat s umělci. Vstup je vždy zdarma!

***
Csaba Molnár: The Ox

Pictures on nothing - nothing like us - us called humans - humans as the greatest and most potent habitants of this whole holy planet.

Our bodies and minds are framed, covered and controlled. We are hidden. Hidden behind thoughts and ideas. Ideas of others. We don’t even hear each other, we don’t listen and we’ve even lost the need, ability and curiosity to do so. The need to move on or the desire for change is still there, but there is too much noise. Noise of a crowd, which hears like senseless superficial nonsense. We think of ourselves as individuals but we are just one element of the same crowd. And it’s only the fear left to share. The fear from being rejected and unaccepted.

Five people try to surrender in a fictitious world. If not truly connect at least to coexist peacefully in a world created by the fiction of theatre. They work hard to make sense out of nonsense and land on a common ground of acceptance.

Five individuals meet in a fictive room hosted by the theatre. With their voice, with their body and with the objects found as if they were leftovers of a riot of a fictitious protest. They imagine a place of free expression and expansion of ideas, thoughts and the body.

ALTA IN PROGRESS is a series of work in progress presentations of works from the fields of dance and nonverbal theatre. During the presentations, you can discover the secrets of the experimental artists, understand the process of creating a performance and discuss with the performers. The entrance is always free!

Csaba Molnár: Vůl / ALTA in Progress. 2016-07-28 18:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy