Sitemap

Chillweek.com

CRITICAL STUDIO: Jak se pohybovat v umění a v kultuře?

  • Ke Sklárně 15, Prague, Czech republic
CRITICAL STUDIO: Jak se pohybovat v umění a v kultuře? - Prague
   Last updated 29 september 2015 at 14:23
--- for english scroll down ---

MeetFactory zahajuje nový experimentální rezidenční projekt: „Critical Studio“, který je realizován v úzké spolupráci s ZK/U – Centrem pro umění a urbanistiku působícím v Berlíně. Naším společným cílem je podporovat kritickou reflexi a výměnu ohledně rezidenčních programů, jejich účastníků, organizátorů a návštěvníků. Spolu se zúčastněnými umělci a aktéry, místními hosty a veřejností chceme ozřejmit a problematizovat scénu za běžnou ateliérovou praxí.

Ateliér už dlouho není chápán pouze jako jasně vyznačená svatyně. Rozsah profesionálního pracovního prostředí se zvětšil, stal se dynamickým a vykročil ze svých tradičních rámců směrem k společnosti. Umělci a tvůrci stále více definují sami sebe jako terénní výzkumníky zkoumající své měnící se okolí a místo svého působení.

Nové pojetí prostoru ateliéru následovalo také po nárůstu rezidenčních programů v posledních dekádách, které umožňují dočasné stěsnání prostoru i díla. Mobilita rovněž znamená, že identity kulturních pracovníků jsou ve stavu neustálé změny. Díla se nevztahují k jedinému kulturnímu kontextu, ale podléhají dynamickému a transkulturnímu rámcování. Hranice se staly hybridními a propustnými, a vytvářejí nový kontext kulturní a umělecké produkci.

Mnozí umělci a tvůrci se s těmito jevy a potenciály mobility, transkulturality a budování identity vypořádávají různým způsobem. V rámci „Critical Studio“ se ujímáme výzvy naší vlastní (dočasné) role v uměleckých rezidenčních programech a snažíme se dostat k jádru otázky: Jak se pohybovat v umění a kultuře?

Výstupy z „Critical Studio“ budou prezentovány formou promítání, diskusí, prezentací, performancí, interdisciplinárních a experimentálních projektů v rámci pravidelných otevřených ateliérů, a akce Veřejný dům.

Zúčastnění umělci:

Jomar Statkun a Nadja Frank, kolektiv THIS RED DOOR (USA, New York City)
http://www.thisreddoor.com/
Naomi Fitzsimmons (Velká Británie, Londýn)
http://www.naomifitzsimmons.com/
Jens Heitjohann (Německo, Berlín)
http://jensheitjohann.de/
Rafael Vogel (Německo)
https://soundcloud.com/leafarlegov

//

The MeetFactory is starting a new experimental and process-based residency project: „Critical Studio" that is realized in close cooperation with ZK/U – Center for Arts and Urbanistics based in Berlin. Together we aim to advance critical reflection and exchange about residency structures, about their followers, companions and publics. With all involved artists and actors, special local guests and the public we want to highlight the scenes behind the regular studio practices.

Since long ago the studio has not been understood only as a clearly marked sanctuary, the scope of the professional working environment has been extended, became dynamic, mobile and went outside its traditional frames into the society. Artists and creatives define themselves more and more as field researchers questioning their changing surroundings and sites of action.

This means also a re-invention of the notions of the studio space that also followed-up the increase of residency and mobility programs with new studio structures that allow a temporary condensing of space and work. Mobility also means that identities are always in transition. Belongings are not related to just one cultural reference. Moreover they undergo dynamic and transcultural samplings, cross-linkings and networkings that create the so-called third space in-between that is no longer related to specific places. Borders and boundaries became hybrid and dissolved allowing more freedom and independence.

Many artists and creatives deal in various ways with those phenomena and potentials of mobility, transculturality and identity building that we also focus on in our platform. Within the “Critical Studio” we take the challenge of our own (temporary) role in artistic residency programs and try to get to the bottom of the question: How to move in arts and culture?

The results will be presented in the form of screenings, discussions, presentations, performances, interdisciplinary and experimantal projects through the Open Studios and Public house events.

Participating artists:

Jomar Statkun a Nadja Frank, team THIS RED DOOR (USA, New York City)
http://www.thisreddoor.com/
Naomi Fitzsimmons (Great Britain, London)
http://www.naomifitzsimmons.com/
Jens Heitjohann (Germany, Berlin)
http://jensheitjohann.de/
Rafael Vogel (Germany)
https://soundcloud.com/leafarlegov

CRITICAL STUDIO: Jak se pohybovat v umění a v kultuře?. 2015-09-23 12:15:00 - MeetFactory.
Attending: 11 (men: 45.45%, women: 54.55%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy